„CONVERSATION FROM THE PAST“ Live

The last unreleased works of Milcho Leviev, performed in the album CONVERSATION FROM THE PAST by the Greek double bass player Lakis Tsimkas, will be presented live for the first time on a Bulgarian stage! In his last years, Milcho Leviev lived in Thessaloniki and Lakis Tzimkas was his preferred companion in musical travels. Their original music will be performed by Antoni Donchev (piano) and Lakis Tzimkas (double bass).

Последните неиздавани творби на Милчо Левиев, осъществени в албума CONVERSATION FROM THE PAST от гръцкия контрабасист Лакис Цимкас ще бъдат представени на живо за първи път на българска сцена! В последните си години Милчо Левиев живееше в Солун и Лакис Цимкас беше неговия предпочитан патньор в музикалните пътешествия. Авторска им музика ще бъде изпълнена от Антони Дончев (пиано) и Лакис Цимкас (контрабас).

Споделете това събитие
Подробности за събитието
Lakis Tzimkas was born in Thessaloniki and grew up in Kozani. He began his studies in electric bass at the Modern Conservatory of Thessaloniki with Manolis Sideridis.
In 1994 he went to Vienna to continue his studies at the American Institute of Music with Angus Thomas, Jonas Hellborg, Wayne Brasel, etc. In 1995 he started studying at the University of Graz with a specialty in jazz double bass with Professor Wayne Darling and in the classic double bass with Ewald Zimmerman. He graduated in June 2000 under the title Magister Art.
 He has participated for many years in the Big Band and the symphony orchestra of the Music University of Graz, with tours in Austria, Slovenia, Poland, Slovakia.
 
He has played and toured in Europe with musicians such as: Wayne Brasel, Mordy Ferber, Mark Murphy, Fritz Pauer, Angus Thomas, Danny Hayes, Henry Robinett, Alan Jones, Sheila Jordan, Jon Hendricks, James Carter, Karl Ratzer and others.
Upon his return to Greece in July 2000, he lives in Thessaloniki and collaborates with many musicians of the Greek jazz scene and with various bands, either as a member or as a leader or co-leader, as well as with his personal compositions. He has played in many jazz clubs and in many festivals in Greece, Europe and the world. 
At the same time he teaches in various conservatories electric bass, double bass and jazz harmony. His first cd, “Different faces“, contains compositions by him as well as jazz standards with special guests, such as Sheila Jordan, Fritz Pauer, Uli Rennert, Faton Macula, and other great musicians from Greece and around the world.
 
In the spring of 2022, he released the album "Conversations from the past", with their last joint recordings with Milcho Leviev, about whom he wrote:
“It has now been 20 years since I first met Milcho. It was autumn of 2002 when he travelled from L.A. to play as a special guest, along with Vicky Almazidou, for the Magic Road Big Band, in which I was playing bass and at that period I was the conductor, too. From then on, a strong friendship and a close collaboration developed, going all the way until Milcho's passing away, in
autumn of 2019. Milcho Leviev had been a great mentor to me, as well as a very close friend. A great musician that never repeated himself during improvisations. A genuine improviser, making every single moment surprising and revealing. Surely an exquisite personality, full of joy; always a delightful company. The world will miss a great man and a great musician.
We will always remember you.
Lakis Tzimkas
Thessaloniki 14/4/22”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лакис Цимкас е роден в Солун и е израснал в Козани. Започва обучението си по електрически бас в Модерната консерватория в Солун при Манолис Сидеридис.
През 1994 г. заминава за Виена, за да продължи обучението си в Американския институт по музика при Ангъс Томас, Йонас Хелборг, Уейн Брасел и др. През 1995 г. започва да учи в университета в Грац със специалност джаз контрабас при проф. Уейн Дарлинг и на класически контрабас с Евалд Цимерман. Дипломира се през юни 2000 г. като магистър. Дълги години участва в Биг бенда и симфоничния оркестър на Музикалния университет в Грац, с турнета в Австрия, Словения, Полша, Словакия.
 
Той е свирил и гастролирал в Европа с музиканти като: Уейн Брасел, Морди Фербер, Марк Мърфи, Фриц Пауер, Ангъс Томас, Дани Хейс, Хенри Робинет, Алън Джоунс, Шийла Джордан, Джон Хендрикс, Джеймс Картър, Карл Рацър и др. След завръщането си в Гърция през юли 2000 г. той живее в Солун и си сътрудничи с много музиканти от гръцката джаз сцена и с различни банди, като член или като лидер, както и с авторските си композиции. Свирил е в много джаз клубове и на много фестивали в Гърция, Европа и света. Едновременно с това преподава в различни консерватории електрически бас, контрабас и джаз хармония. Първият му диск „Different faces“ съдържа негови композиции, както и джаз стандарти със специални гости като Шийла Джордан, Фриц Пауер, Ули Ренерт, Фатон Макула и други велики музиканти от Гърция и света.
 
През пролетта на 2022 г. издава албумът "Conversations from the past”, с последните им съвместни записи с Милчо Левиев, за когото пише:
“Вече минаха 20 години, откакто срещнах Милчо за първи път. Беше есента на 2002 г., когато той пътуваше от Лос Анджелис, за да свири като специален гост, заедно с Вики Алмазиду, за Magic Road Big Band, в който свирех на бас и по това време бях диригент. Оттогава нататък развихме силно приятелство и тясно сътрудничество, чак до смъртта на Милчо, през есента на 2019 г. Милчо Левиев ми беше голям наставник, както и много близък приятел. Страхотен музикант, който никога не се е повтарял импровизации. Истински импровизатор, правещ всеки един момент изненадващ и разкриващ. Със сигурност изящна личност, изпълнена с радост; винаги приятна компания. На света ще липсва един велик човек и велик музикант.
Винаги ще те помним.
Лакис Цикас
Солун 14/4/22”
Подробности за събитието