Schwengler/Liolev Quintet

След обучението си в няколко европейски музикални консерватории Матиас Швенглер понастоящем живее в Кьолн, където ръководи две собствени комбо формации и участва в различни други групи. По време на музикалния си път той свири в международно признати оркестри като WDR Bigband, Bujazzo, East West European Orchestra, Ed Partyka Jazz Orchestra и Concertgebouw Jazz Orchestra.

Когато свързва живота си с българка, чува българските неравноделни размери и е изумен от тях. Той изучава тези нетипични размери, анализира ги и ги внася в своите оригинални произведения. Пресъздава ги в музиката на германския квартет Soulcrane, която чухме на „Банско джаз фестивал“ през 2022 г.

На джемсешън от “Банско джаз фестивал” през 2021 г. Матиас Швенглер пита Михаил Йосифов дали познава саксофонист, който може да свири фолклорна музика, но като джаз. В отговор чува името на Димитър Льолев.

Звездният Швенглер/Льолев квинтет е в състав Матиас Швенглер (тромпет), Димитър Льолев (саксофон), Антони Дончев (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Васил Вутев (барабани).

❖ ❖ ❖

After studying at several european music conservatories Matthias Schwengler is currently based in Cologne, where he leads two of his own combos and is also a member of various other groups. Throughout his musical journey, he has performed in internationally acclaimed orchestras such as the WDR Bigband, Bujazzo, East West European Orchestra, Ed Partyka Jazz Orchestra and the Concertgebouw Jazz Orchestra.

When he connects his life with a Bulgarian woman, he hears the Bulgarian unequal dimensions and is amazed by them. He studied these atypical dimensions, analyzed them and brought them into his original works. He recreates them in the music of the German quartet Soulcrane, which we heard at the Bansko Jazz Festival in 2022.

At a jam session of the Bansko Jazz Festival in 2021, Matthias Schwengler asks Mikhail Yosifov if he knows a saxophonist who can play folk music but like jazz. In response, he hears the name of Dimitar Loelev.

The all-star Schwengler/Liolev Quintet features Matthias Schwengler (trumpet), Dimitar Liolev (saxophone), Antoni Donchev (piano), Dimitar Karamfilov (double bass) and Vassil Voutev (drums).

Споделете това събитие
Подробности за събитието
Електронен билет
15.00лв.
Няма налични електронни билети за събитието
Подробности за събитието