Общи условия на сайта

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на този сайт.

1.Въведение

Този сайт www.portrait-venue.com е собственост на Арт Хостерс ЕООД. Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между организатора на събития Арт Хостерс ЕООД и потребителите, купувачи на електронни билети, които се предлагат на сайта www.portrait-venue.com, посредством договор за покупко-продажба, сключен между страните.

Арт Хостерс ЕООД предоставя на потребителя възможност да закупува предлаганите през сайта електронни билети за събития чрез заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия. Потребителят може да извършва заявки за закупуване на предлаганите през сайта електронни билети за събития само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. Арт Хостерс ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта www.portrait-venue.com.

Арт Хостерс ЕООД се старае да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация за всички събития. Въпреки това, не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

Арт Хостерс ЕООД не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на Арт Хостерс ЕООД. Арт Хостерс ЕООД не носи отговорност за не предоставяне на достъп до www.portrait-venue.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната мрежа (интернет).

2.Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия имат следното значение:

  • Арт Хостерс ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203417079, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” 47, вх. А. ап.19, предлагащо за продажба билети за събития в сайта portrait-venue.com
  • Под електронен билет, се разбира:Билет, закупен по електронен път през интернет страницата на Арт Хостерс ЕООД и заплатени предварително с кредитна или дебитна карта.
  • Под „Потребителсе разбира физическо, което е направило поръчка в portrait-venue.comи се е съгласило с настоящите Общи условия.

3. Поръчки за покупка на електронен билет

За да закупи електронен билет за събитие от www.portrait-venue.com, потребителят може да се регистрира или да поръча като гост, като преди приключването на последната стъпка от процеса за поръчка, потребителят трябва да се съгласи с настоящите Общи условия.

Регистрация в сайта
Потребителят предоставя следната информация за целите на регистрацията: име, фамилия, е-mail адрес и по желание телефон. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни.

Съгласие с Общите условия
Чрез натискане на виртуалния бутон „Купи билет“, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка поръчка за покупка от Потребителя през www.portrait-venue.com, възоснова на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявения за закупуване електонен билет за събитие.

Поръчка за покупка на електронен билет
Поръчката за покупка на електронен билет за събитие през www.portrait-venue.com се счита за извършена след натискане на бутона „Купи билет“. При посочен непълен, неверен или грешен е-mail адрес при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за www.portrait-venue.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

  1. В portrait-venue.com може да поръчате билети за избрани от Вас събития.
  2. Избират се билети – брой, място и др.
  3. Въвежда се име на билетопритежателя
  4. Въвежда се е-mail адрес, на който ще получите потвърждение за платен електронен билет, след успешно извършено плащане.
  5. След поръчката на билета ще бъдете препратени на страница, на която ще получите инструкции с начините и срока на плащане.

След потвърждение на поръчката, билетите се резервират за определен срок, в който може да извършите плащане. След изтичане на срока за плащане, резервацията автоматично се анулира.

Възможно е ограничение на броя билети, които може да поръчите за определено събитие. Максималният брой билети, закупени с една поръчка е 10 броя.

4. Потвърждение за платен електронен билет

Потвърждението за платен електронен билет се използва за достъп до събитието вместо физически билет.

Потвърждението за платен електронен билет ще получите на въведения от Вас е-mail адрес след извършване на плащането. Арт Хостерс ЕООД не поема отговорност за коректно доставяне на потвърждение за платен електронен билет при посочен непълен, неверен или грешен е-mail адрес от страна на потребителя. Също така задължението на Арт Хостерс ЕООД се простира до коректно изпращане от негова страна на потвърждение за платен електронен билет. Неполучаването на е-mail с потвърждение за платен електронен билет, по причини независещи от Арт Хостерс ЕООД не правят покупката невалидна и не са основание за оспорване, сторниране или искане за отмяна на същата.

Потребителят е длъжен да пази потвърждението за платен електронен билет от копиране и неправомерно използване от други лица. Непозволено дублиране ще направи потвърждението за платен електронен билет невалидно за достъп до събитието.

5. Цени и методи за плащане

Арт Хостерс ЕООД с Удостоверение №85 (1776)/05-06-2020 е регистрирано като културна организация в регистъра на Министерство на културата по чл.14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Всички цени на електронни билети във www.portrait-venue.com са в български левове. Съгласно чл.42 ал.1 от ЗДДС, продажбата на билети от културни организации е освободена от облагане с ДДС.

Метод за плащане:

С дебитна или кредитна карта –плащането се извършва веднага на сайта, като се използват услугите на KBC Bank за виртуален ПОС. Арт Хостерс ЕООД не разполага с и не пази никакви банкови данни.

6.Връщане на суми за платени електронни билети

Плащане на билети не се анулира и съответно закупените билети не се връщат и не се заменят, освен ако събитието бъде отменено или се промени датата на провеждането му.

При отмяна или отлагане на събитието, възстановяването на стойността на закупените билети се извършва в рамките на 10 (десет) работни дни, считано от предварително обявената дата на събитието. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 работни дни.

Евентуални разходи на потребителите за транспорт, хотел и др. не се възстановяват.

Не се възстановяват суми в случай на загубени потвърждения за платени електронни билети.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.10.2022 г.